★池田エスペラント会に戻る __ 《 狂言(目次) __ 《 戻 __ 次 》

貰聟(もらいむこ) Bofilo

                狂言記 巻一・五              el "Kyôgenki" vol. 1.5
    登場人物: おな、おなが親、聟        tradukis Simatani takesi 1999
おな「わらわは此辺りの者で御ざる。Ona: Mi estas virino en  ĉi  tiu  loko.
  わらわが連れ合い、何ともかとも  Mia edzo  drinkas  tro  multe  kaj
  ならぬ酒飲みで御ざるが、酔狂い  furiozas en ebrio.  Mi konsilis, ke li
  をしられて迷惑致します。それに  jam ne  trinku  sakeon.    La  edzo
  つき異見を申たれば、暇をくれて  koleris kaj eksigis min. Ĉar mi konas
  御ざる。別に参らふ所は御ざらぬ  neniun alian, mi iru al Patro.  Bonan
  ほどに、恥づかしや親の方へ帰り  tagon!  Bonan tagon!
  ませう。物申、御案内。」
おなが親「聞いたやうな声がするが、Patro de Ona: Oni  vokas  min  de‐
  誰も出ぬか。や、おなは何として  ekstere.  Mi ja konas la voĉon!  Ĉu
  来たぞ。入りはせいでよそ  neniu akceptas ŝin?    Hej, Ona, pro
  い有様な。」  kio vi venis?    Kial vi ne envenas?
おな「いやとゝ様、おれがかうしてO: Kara Paĉjo!    Mi kverelis kun tiu
  来るは別儀では御ざらぬ。内のく  arogantulo!  Por ĉiam mi forlasis lin.
  らいだをれが言ひ事をしたによつ  Neniam mi reiros al lia domo!
  て、戻りました。」
親「何と言ふぞ。子中子をなしたるP: Kion vi diras!    Amindan bebon vi
  中を出るぞ引くぞといふ事はある  jam naskis pro li.    Mi ne lasu vin
  まひ。一時もおかぬ。お帰りやす。」  enveni!  Tuj reiru al li!
おな「のふ、とつ様、さうおつしやO: Ve, Paĉjo!  Mi bone komprenas vin.
  るは合点で御ざる。さらば往にま  Jam  mi  foriros!    Adiaŭ,  Paĉjo!
  する。もはや会いますまいぞや。」  Neniam mi revidos vin.
親「やい、それは何事を言ふぞ。P: Ho, ve!  Kion vi diras!    Ĉu  vi
  身をも捨てうといふ事ばか。」  volas vin mortigi?
おな「中。」O: Jes, mi mortos.
親「いやそれほどに思ふならば、まP: Se vi pensas  tiel,  mi  lasu  vin
  づ入れ。」  enveni!
おな「心得ました。」O: Koran dankon, Paĉjo!
親「してまた、我はしかと往ぬまいP: Ĉu estas certe, ke vi  neniam  re‐
  といふ気か。かまひて親に恥をか  iros  al  la  edzo?    Se  jes,  mi
  ゝすなよ。」  protektos vin.
おな「は、とつ様、何しに往にませO: Kiel mi povus reiri al la edzo!
  うぞ。」
親「おゝ、したらゑいは。」P: Bone, vi do restu ĉe mi por ĉiam.
おな「のふ、とつ様。その恥知らずO: Kiam tiu senhontulo venos por mi,
  が、尋ねてなど来る事が御ざろ程  mi petas vin, Paĉjo,  diru al li,  ke
  に、『こゝへは来ぬ』とおつしや  mi ne venis.
  れい。」
親「おゝ、ぬかる事ではなひぞ。」P: Konsentite!  Mi nepre forpelos lin!
聟「罷出たるは此辺りの者で御ざる。Edzo de Ona: Mi estas loĝanto  en  ĉi
  夜前女ぢや者とことば論を致した  tiu  loko.      Hieraŭ  vespere  mi
  れば、ついと出て御ざるが、そこ  kverelis kun la edzino.  Tute kolera
  ら辺りを尋ねますれどもおりませ  ŝi foriris ien.    Nenie  ŝi  troviĝis.
  ぬ。さだめて、親の所へ往んだ物  Eble ŝi vizitis sian patron.  Neniam
  で御ざろ。尋ねに参りたう御ざれ  mi vizitis lin.    Mi do ankoraŭ ne
  ども、ついにまだ聟入を致さぬ。  plenumis devon de bofilo.  Kiel mi
  よつて何とも参りにくう御ざる。  salutu bopatron en tia  okazo.  Mi
  と申ても、参らずはなりますまひ。  tamen ne povas ne viziti lin.    Ha,
  いや、程なふ是で御ざる。物申、  mi  jam  staras  antaŭ  la  pordo.
  お案内。」  Saluton, Sinjoro, saluton!
親「やら奇特や、面に案内が有。おP: Strange, oni vokas min  de‐ekstere.
  案内はどなたで御ざる。」  Kiu bonvolas viziti min?
聟「は、いや苦しうない物で御ざる。」E: Ha, tute ne dubinda homo mi estas.
親「見なれぬお方で御ざるが。」P: Neniam mi vidis vin, ĉu jes?
聟「やあ、見なれさつしやれぬはおE: Ne,  Sinjoro,  mi  neniam  havis
  道理で御ざる。こなたには、おな  honoron vidi vin.  Vi havas la filinon,
  上臈といふて娘子が御ざろうが。」  Fraŭlinon Ona, ĉu ne?
親「中御ざる。」P: Jes, mi havas.
聟「したが、それ付て参りまして御E: Mi vizitis vin pro tio.
  ざる。」
親「それは、何といな事で御ざつたP: Pro kio vi vizitis min?
  ぞ。」
聟「いや、ちよつと二人いさかいをE: Ha, Sinjoro, mi iom kverelis kun la
  召されまして、お出やりまして御  fraŭlino.    Kolera  ŝi  foriris  ien.
  ざる。恥づかしながら尋ねて参り  Nenie ŝi troviĝis.  Eble ŝi vizitis vin.
  ました。」
親「ふん、さてはこなたは聟殿で御P: Ha!  Vi do estas la edzo de Ona!?
  ざるか。」
聟「はゝ。」E: Jes, Sinjoro!
親「はて、こちへは帰りませぬが。P: Bedaŭrinde  ŝi  ne  vizitis  min.
  随分其方を尋ねて下されい。」  Serĉu en alia loko.
聟「畏て御ざる。」E: Dankon, Sinjoro.
聟「是はいかな事。こゝゑも戻らぬE: Strange,  ŝi  ne  troviĝas  ĉi  tie!
と申か。何と致した物で御ざるぞ。」  Kien ŝi iris!
おな「のふ、とつ様。のふ、恥知らO: Hej, Paĉjo,  mia  senhontulo  venis
ずが来ました。」  pro mi, ĉu ne?
親「さればいやい。」P: Silentu!
聟「はゝ女どもの声がする。物申。」E: Jen voĉo de mia edzino!  Saluton!
親「いや、又面に案内がある。して、P: Denove oni vokas min de‐ekstere.
こなたは何として御ざつたぞ。」  Kial vi revenis?
聟「何としてと事がある物ぞ。女共E: Pro la voĉo de mia  edzino!    Mi
  の声がした。戻さつしやれい。」  reiros kun ŝi.
親「やい、そこな者。おぬしが所へP: Hej senhontulo,  mi ne lasos ŝin iri
  は、もはやあの娘はやらぬぞ。」  kun vi!  Ona restos ĉe mi por ĉiam.
聟「のふ、舅殿。あの内にいるかなE: Ho, Sinjoro, la infano en mia domo
  法師は、こなたの娘がためには子  estas filo de Ona.    Ĝi  estas  via
  では御ざらぬか、又戻すまひとお  aminda nepo.  Ĝi ploras por la kara
  しやるそなたのためには孫ではお  patrino.  Ĉu vi ne kompatas al ĝi?
  ぢやらぬか。母を尋ぬるがかわゆ  (Edzo mem ploras)
  ふはおぢやらぬか。」
親「何ほどそのやうに吠えたとても、P: Kiom ajn vi ploru, mi ne lasos ŝin
  往なす事ではなひぞ。」  iri kun vi!
おな「のふ、とつ様。あのやうに来O: Ho, Paĉjo, li tiel ploras!    Mi  ne
  て又泣きやれば、往ないでもかな  povus ne reiri kun li.  Lasu min, mi
  ひますまひほどに、往なして下さ  petas Paĉjo, ke mi reiru kun li.
  れい。」
親「いや、往なす事ではない。」P: Neniam mi lasos vin reiri!
聟「おな。それぢや、舅。一度E: Ĉu vi ne lasos Ona reiri  kun  mi?
  二度くれた女房をば戻すまいと言  Ŝi ja estas mia edzino!  Nepre  ŝi
  ふか。連れて行てみせう。」  reiru kun mi!
親「やる事ではなひぞ。」P: Mi ne lasos ŝin reiri!
聟「何の、連れて行かひでは。」E: Nepre ŝi reiru kun mi!
親「こりや、何とするぞ。」P: Kion vi faras!
聟「舅、おのれ覚へたか。おな、こE: Jen mi venkis!      Ona, venu sur
  れへ負われい。」  mian dorson!  Ni reiros kune!
おな「とつ様、祭には来ませうぞや。」O: Paĉjo, mi revenos en la festo‐tagoj!
親「親を踏み倒して行きおるやつは、P: Vi ja faligis min!  Mi ne invitos vin
  何に呼ぼなれや。そつちにをれ。」  en festoj!  Restu por  ĉiam  ĉe  la
  edzo.
                        (終わり)                            (fino)


La edzo forkuras kun la edzino sur la dorso.

★池田エスペラント会に戻る __ 《 狂言(目次) __ 《 戻 __ 次 》